Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov
Zásady ochrany osobných údajov

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ údajov
Centrum komunitného organizovania, Kapitulská 13, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika – cko@cko.sk

Sprostredkovateľ
The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA – https://mailchimp.com/contact/

Úvod

Zaväzujeme sa chrániť a rešpektovať Vaše súkromie v súlade s aktuálnymi predpismi o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov. Zásady vysvetľujú, kedy a prečo zhromažďujeme osobné informácie, ako ich používame, či podmienky, za ktorých ich môžeme prezradiť iným. Zásady sa vzťahujú na zasielanie nášho newslettera.

Účel spracúvania osobných údajov

Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme na základe Vášho súhlasu, budú použité na účel zasielania e-Newslettera – informačného materiálu s témami Centra komunitného organizovania.

Rozsah spracúvania osobných údajov

Zhromažďujeme osobné údaje v rozsahu meno, okres alebo krajina a e-mail, resp. iný kontakt, ktorý nám poskytnete. Z  webovej stránky www.cko.sk môžeme zhromažďovať IP adresu a úkony vykonané na tomto webe.

Nezhromažďujeme, ani nespracovávame žiadne špeciálne kategórie osobných údajov, ako sú napríklad jedinečné identifikátory alebo citlivé osobné údaje.

Právny základ spracúvania

Zhromažďovanie osobných údajov sa uskutoční výlučne na základe súhlasu dotknutej osoby použitím „Registračného formuláru pre odoberanie newslettera“, ktorý uchováva dokumentáciu týkajúcu sa súhlasu daného jednotlivca.

Súhlas

Súhlasom s  týmto Oznámením o ochrane osobných údajov dávate súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov výlučne na účely uvedené vyššie.

Svoj súhlas môžete vziať kedykoľvek späť, a to kliknutím na odkaz na konci newslettera alebo e-mailom na adresu cko@cko.sk. Odvolanie súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania založený na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Poskytnutie osobných údajov tretím osobám

Nešírime, nepredávame ani neprenajímame Vaše informácie žiadnym tretím stranám bez vášho súhlasu, s výnimkou:

  • Spolupracujúcich poskytovateľov služieb, s  ktorými mám zmluvný vzťah alebo osobám, ktoré sú so mnou v  pracovnoprávnom, obdobnom alebo v  inom vzťahu s cieľom poskytnúť Vám reakcie v mojom mene.
  • Ak to vyžaduje zákon – Vaše osobné informácie poskytneme, ak to vyžaduje zákon, alebo ak sa dôvodne domnievame, že zverejnenie je potrebné na ochranu našich práv a / alebo na dodržiavanie súdneho konania, súdneho príkazu alebo iného právneho procesu. Urobíme však všetko, čo je v našich silách, aby sme zabezpečili, že Vaše práva na ochranu osobných údajov budú aj naďalej chránené.

Použitie sprostredkovateľov

Sme zodpovední za to, že sa akýkoľvek sprostredkovateľ zaviaže dodržiavať princípy uvedené v týchto Zásadách a príslušné právne predpisy na ochranu osobných údajov.

Vaše osobné údaje sa spracúvajú na území Európskej únie. Ak sprostredkovateľ bude spracúvať osobné údaje mimo územia EÚ / EHP, takéto spracovanie bude v súlade s týmito Zásadami, štandardami EÚ a iným zákonným postupom pre prenos osobných údajov do tretej krajiny.

Ak sa vykoná zmena sprostredkovateľa, budeme Vás informovať na stránke www.cko.sk alebo www.cko.sk/zasady-ochrany-osobnych-udajov.

Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje uchovávame tak dlho, kým to považujeme za nevyhnutné na splnenie účelu, pre ktorý boli zhromaždené, pričom berieme do úvahy potrebu odpovedať na Vaše podnety a vyriešiť možné sťažnosti. Znamená to, že si môžeme uchovať Vaše osobné údaje počas primeraného obdobia po Vašej poslednej interakcii s nami. Keď osobné údaje, ktoré spracúvame už nie sú potrebné, odstránime ich bezpečným spôsobom. Môžeme spracovávať údaje na štatistické účely, ale v takýchto prípadoch budú údaje anonymizované.

Vaše práva

Máte právo požadovať od nás, ako prevádzkovateľa, resp. sprostredkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa Vás, ako dotknutej osoby,  právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti spracúvaniu.

Používanie cookies a  webových beacons

Na zhromažďovanie informácií počas navigácie na www.cko.sk používame cookies a webové beacons (ďalej len „navigačné informácie o webových stránkach“). Webové navigačné informácie obsahujú štandardné informácie z webového prehliadača, ako napríklad typ prehliadača; adresu IP („IP“) a akcie, ktoré vykonávate na www.cko.sk ako sú zobrazené webové podstránky a kliknutia na odkazy.

Tieto informácie slúžia na efektívnejšie fungovanie www.cko.sk, ako aj na zbieranie štatistických informácií a zhromažďovanie takýchto osobných údajov ako typu prehliadača a operačného systému, odkazujúcej stránky, cesty cez stránky, domény ISP , atď., aby sme vedeli, ako návštevníci používajú www.cko.sk. Cookies a podobné technológie nám pomáhajú prispôsobiť www.cko.sk Vašim preferenciám, postupom a potrebám, ako aj odhaliť a predchádzať bezpečnostným hrozbám a zneužitiu. Používané cookies a webové beacons Vás osobne neidentifikujú.

Zmeny „Zásad…“

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek „Zásady“ zmeniť. Relevantná verzia bude vždy dostupná na www.cko.sk alebo www.cko.sk/zasady-ochrany-osobnych-udajov. Odporúčame Vám, aby ste Zásady občas skontrolovali, aby ste sa uistili, že ste spokojní so zmenami. Ak vykonám zmeny, ktoré podstatne Zásady zmenia, budem Vás informovať e-mailom alebo uverejním oznámenie na www.cko.sk alebo www.cko.sk/zasady-ochrany-osobnych-udajov predtým, ako táto zmena nadobudne účinnosť.

Vaše právo sťažovať sa na orgán dohľadu

Ak ste nespokojní so spracovaním Vašich osobných údajov, môžete sa najskôr obrátiť na adresu cko@cko.sk.

Ak budete naďalej nespokojní, máte právo požiadať o  pomoc priamo vnútroštátny dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov.

Tieto informácie boli publikované na stránke dňa 20. 04. 2019.

NOVINKY

BLOGY