Akékoľvek ohodnotenie našej práce si vážime. Dostať sa však medzi najlepších 10 organizácií, ktoré svojou činnosťou zlepšujú podmienky života na Slovensku v oblastiach vzdelávania, sociálnej inklúzie a komunitného rozvoja, je naozaj veľká pocta. Vďaka patrí hlavne kolegom a kolegyniam v organizácii, našim komunitám a spoločenstvám, našich dobrovoľníkom a podporovateľom, ľuďom, ktorí v organizácii pôsobili v minulosti, skrátka všetkým tým odvážnym dobrodruhom, ktorí tvoria CKO rodinu a ktorí sa nevzdávajú a bojujú za lepšiu, spravodlivejšiu, demokratickejšiu a otvorenejšiu spoločnosť.

CKO v roku 2019 oslavuje 20 rokov a ja som bol požiadaný, aby som zosumarizoval celú túto históriu pre odbornú komisiu, ktorá následne posudzovala, ktoré z 30 nominovaných organizácií sa stanú tými 10 laureátmi. V organizácii som od roku 2013 a vediem ju od roku 2016. Bola teda výzva zrekapitulovať celú históriu organizácie tak, aby som nevynechal dôležité míľniky a verím, že sa mi to podarilo. Tu je teda sumarizácia CKO tak, ako to v roku 2019 vidím ja, verím, že čitateľovi a čitateľke to utvorí jednoznačnejší obraz o životaschopnej, skromnej a vytrvalej organizácii z Banskej Bystrice a o ľuďoch, ktorí túto organizáciu tvorili a tvoria.

Za tím CKO,

Maroš Chmelík, riaditeľ

————————————————————————————————————————————————————————-

Predstavte vašu organizáciu

CENTRUM KOMUNITNÉHO ORGANIZOVANIA (CKO) pomáha budovať aktívnejšiu, otvorenejšiu, demokratickejšiu a tolerantnejšiu občiansku spoločnosť na Slovensku tým, že podporuje aktívnu participáciu občanov a občaniek na procese verejného rozhodovania. Pomáha formulovať a obhajovať ich prirodzené záujmy a zároveň vytvára priestor pre efektívnu spoluprácu medzi občanmi a občiankami, samosprávou a podnikateľským sektorom s cieľom rozvoja komunít so špeciálnym akcentom na vylúčené rómske komunity.

O čo sa usilujete?

Od svojho vzniku v roku 1999 sa snažíme o to, aby občania a občianky boli aktívnejšie a viac sa zaujímali o dianie okolo seba, usilujúc sa pritom o demokratickejšiu a tolerantnejšiu spoločnosť. Vychádzame z toho, že si na Slovensku dávame málo priestoru na realizáciu a že Slováci a Slovensky majú v sebe túžbu po lepšej spoločnosti. To, čo chceme, je len ukázať, že miesto pre sebarealizáciu neostáva len doma a v okruhu známych, ale že spoločne a komunitne vieme problémy pretaviť na riešenia.

Na čo ste najviac hrdí?

CKO v roku 2019 oslavuje 20 rokov svojej pôsobnosti. Počas tohto obdobia si organizácia prešla rôznymi etapami existencie, avšak esencia spoluvytvárania a podporovania občianskych iniciatív, ktoré nie sú ľahostajné voči tomu, čo sa deje v ich okolí, nikdy neodišla. Takto sa v začiatkoch práce CKO v prvých rokoch podporili iniciatívy ako:

2000 – 2002 Za dôstojnú Radvaň, BB s najviditeľnejšou kampaňou „Proti výstavbe čerpacej stanice“

2006 Občania mestu, BB s najviditeľnejšou kampaňou „Za mestský park“

2010 Bystričania v akcii, BB s najviditeľnejšou kampaňou „Slnko v sieti“

2014 Občianska iniciatíva ZV – Západ s najviditeľnejšou kampaňou „Občianske centrum OKO“

Od roku 2013 CKO nabralo nový rozmer a s pomocou ďalších partnerov promptne reagovalo na alarmujúcu a rýchlo sa meniacu politicko-spoločenskú atmosféru hlavne v Banskobystrickom kraji založením občianskej platformy bojujúcej proti extrémizmu a radikalizácie „Nie v našom meste“, z ktorej sa postupne vyfromoval stabilný pilier organizácie proaktívnejšie presadzujúci hodnoty ako tolerancia, rešpekt a demokracia.

Medzi najdôležitejšie úspešné momenty platformy sa dajú určite zaradiť tieto:

2017 – Kampaň „Spolu je nás viac“, ktorá pomohla vymeniť extrémizmus v BBSK za demokraciu

2017 – Zriadenie programu Školy za demokraciu, ktorý pracuje systematicky na školách v BBSK s cieľom urobiť zo

škôl demokratickejšie a tolerantnejšie miesta

2018 – Zriadenie pracovnej skupiny proti extrémizmu pod záštitou primátora BB s cieľom vytvoriť prvú deradikalizačnú stratégiu na Slovensku

2014 – súčasnosť – organizácia ľudskoprávneho fóra Human Forum v BB

2014 – súčasnosť – organizácia ľudskoprávneho festivalu Embargo v BB

2017 – súčasnosť – organizácia ľudskoprávnych diskusií Dišputy v BB

V súčasnosti je smerovanie organizácie napojené na fungovanie stabilných a dlhodobých programov, ktorých cieľom je napĺňať misiu a priority organizácie. Programy si vždy zachovávajú prístup zdola nahor a teda citlivo reagujú na aktuálne sociálno-spoločenské výzvy, zároveň zahŕňajú potreby občanov tvoriacich cieľovú skupinu daného programu a reflektujú aj expertné a profesionálne videnie problematiky ľudí v CKO.

Kam smerujete?

V CKO sa snažíme kombinovať pôvodný a dlhodobý cieľ organizácie a to spoluvytvárať podmienky na aktívnu a demokratickú občiansku spoločnosť na Slovensku, zároveň sa však snažíme o to, aby táto spoločnosť bola otvorenejšia, tolerantnejšia a rešpektujúcejšia.

Organizácia sa nikdy nesnažila fungovať projektovo, projekty, ako aj iné druhy fundraisingu sú len prostriedkom na udržanie dlhodobo plánovaných programov organizácie, ktoré sa snažia reflektovať aktuálne dianie v krajine,potreby cieľových skupín a expertízu CKO tímu.

Udržateľnosť našej práce vidíme aj v tom, že ak chceme, aby spoločnosť bola kontrolovaná a spoluriadená aktívnymi občanmi a občiankami, tak aj naša organizácia bude vždy vychádzať z potrieb a predstáv komunít a spoločenstiev, s ktorými pracujeme a zároveň bude citlivo vnímať politicko-spoločenské dianie v krajine a adekvátne na to reagovať.

V čom spočíva vaša jedinečnosť?

Naše poslanie a práca sa javí ako náročná a zdĺhavá pre to, lebo hlas a potreby našich cieľových skupín, komunít a spoločenstiev sú pre nás absolútne prioritné, čo zahŕňa participáciu, dialógy a otvorenosť k porozumeniu. Práve najdôležitejší nástroj našej práce – komunitné organizovanie, reflektuje tento prístup, kedy cieľová skupina nie je poslušný vykonávač úloh, ale sám tvorca. Zároveň sa však zodpovednosť presúva na samotných občanov a občianky s cieľom, že len my všetci sami môžme dosiahnuť potrebnú zmenu v našom okolí. Preto každá jedna aktivita v organizácii nie je robená samostatne, ale v tíme s ostatnými občanmi, dobrovoľníčkami, expertmi či líderkami. Taktiež veríme, že dlhodobá práca prerozdeľovania si úloh a zodpovednosti participatívne medzi volenými zástupcami a občanmi je kľúčom k spokojnej spoločnosti na akejkoľvek úrovni. Procesy participácie a otvoreného dialógu nie sú vždy jednoduché, avšak je potrebné, aby sa aplikovali na akejkoľvek úrovni a v akejkoľvek oblasti. CKO má s obdobnými procesmi skúsenosti viac, ako 20 rokov a snažíme sa touto znalosťou inšpirovať aj ďalšie organizácie, ktoré pôsobia v tejto, ale aj inej príbuznej oblasti.

Akým spôsobom identifikujete a napĺňate potreby cieľových skupín, ku ktorým smerujete svoju činnosť? 

Hlavným nástrojom v našej práci je využívanie komunitného organizovania. Ten si ako jeden z prvých krokov dáva za cieľ popísať problémy komunity skrz individuálne rozhovory. Počas rozhovorov „jeden na jedného“ má organizátor nie len možnosť zistiť aktuálne potreby komunity, ale zároveň má možnosť indentifikovať potenciálnych lídrov a líderky, ktorí sa spoločne budú podieľať na riešení problémov a nastavovaní adekvátnych riešení. A teda cieľová skupina je od začiatku plánovania nie len prítomná, ale je zároveň aj kľúčová v celom procese komunitného plánovania a organizovania. Nemenej dôležitý je faktor motivovania samotných členov iniciatív, pričom sa kladie vždy dôraz na invididuálnu sebamotiváciu, bez ktorej by fungovanie jednotlivca v skupine nebolo dlhodobo reálne.

V čom ste, podľa vášho názoru, prispeli k trvalej spoločenskej zmene na Slovensku? Aké systémové zmeny sa vám podarilo iniciovať alebo predsadiť?

Pevne veríme, že dlhodobým realizovaním aktivít v organizácii sme dospeli k zmenám vnímania občianskej spoločnosti a jej úlohe. Snažili sme sa a stále sa snažíme ukazovať, že neustála práca na zmenách v spoločnosti má vychádzať aj zdola. Ako pozitívne príklady uvádzame:

Komunitné organizovanie a zmena vnímania aktívnych občanov a občaniek, ktorí sa chcú a majú zapájať do rozhodovacích konaní a majú byť prizývaní do diskusií a dialógov k témam, ktoré ovplyvňujú ich každodenné fungovanie a ich názor má byť rešpektovaný.

Podpora líderstva a aktivizmu na Slovensku skrz profesionálne výmenné programy, ktorým sa CKO aktívne venuje od roku 2012.

Ukázanie stop extrémizmu v intervenciách, ktoré si ako občania a občianky/experti a expertky vieme a môžme legálne dovoliť, na čo máme kapacity a odborné znalosti, špeciálne v oblastiach mobilizácie, osvety a nastavovania a advokácie dlhodobých procesných zmien v systéme.

Dlhodobá a systematická práca na školách v témach ako deradikalizácia a ľudské práva inak, než formálne a frontálne.

Všetky tieto prístupy a príklady majú spoločné niektoré faktory:

– sú realizované zdola nahor, názor cieľovej skupiny a ich angažovanie do procesov tvorby je absolútne kľúčový;

– sú citlivo menené podľa aktuálnej politicko – spoločenskej situácie;

– sú dlhodobé a ich cieľom je zmena v systéme, pretože v ňom vidíme chybu, nie je spravodlivý a vyžaduje si opravu.

Ako vaše pôsobenie a dosiahnuté výsledky ovplyvňujú vnímanie oblasti, v ktorej pôsobíte, či konkrétneho problému, ktorému sa venujete?:

Organizácia, ako aj jednotliví členovia a členky tímu si postupne nachádzajú rešpektované miesto medzi inými organizáciami, inštitúciami, médiami a kľúčovými aktérmi na lokálnej, regionálnej, národnej aj medzinárodnej úrovni. Kľúčovou súčasťou našej práce je neustála osveta toho, čomu sa venujeme skrz diskusie (Dišputy), festivaly (Embargo), konferencie (Human Forum, Ako ďaleko je do Bruselu), či otvorenými občianskymi diskusiami.

Zároveň je pre nás kľúčové informovať verejnosť o našich aktivitách prostredníctvom našich kanálov (web stránka, sociálne médiá), ale aj prostredníctvom médií na lokálnej, národnej a medzinárodnej úrovni. Špeciálne sme hrdí a hrdé, že o našich deradikalizačných aktivitách sme sa mohli porozprávať s médiami, ako Al Jazzera, The Times, Le Monde, Hospodářské noviny, Denník Referendum, Haaretz a pod. Snažíme sa taktiež neustále vstupovať do medzinárodných projektov práve pre to, pretože si myslíme, že naše úspechy sú aplikovateľné aj na medzinárodnej úrovni a vždy radi poskytneme podporu ďalším inštitúciám, ktoré sa chcú nechať nami inšpirovať tak, ako to my dlhodobo robíme s inými partnermi. Takto v súćasnosti inšpirujeme napríklad:

Poľské mestá Chzanow a Nowy Sondz, ktoré si chcú v rokoch 2019 – 2020 zriadiť svoje občianske centrá.

Bulharské mimovládne organizácie, ktoré chcú aplikovať nástroj komunitného organizovania.

Radicalisation Awareness Network pod Európskou komisiou, ktorá chce, aby sme popísali Nie v našom meste ako príklad dobrej praxe boja proti extrémizmu a radikalizácii na Slovensku.

CEE PREVENT NET projekt, ktorý spisuje zborník príkladov dobrej praxe v deradikalizácii pre mládeže, ktorého bude program  Školy za demokraciu súčasťou.

Slová na záver?

Vďaka za príležitosť predstaviť našu organizáciu a naše poslanie. Robíme túto prácu v neľahkej dobe, kedy sme pod paľbou nedôvery a nenávisti z rôznych strán. Tešíme sa teda z akéhokoľvek ocenenia, ktoré nepatrí len nám, ale aj našim komunitám a skupinám, bez ktorých by to nešlo.