Naša dlhoročná skúsenosť v oblasti komunitnej práce so sociálne vylúčenými rómskymi komunitami nás priviedla k myšlienke projektu s názvom: Posilňovanie minorít k rozvoju, využívajúc komunitné organizovanie a advokačné metódy na posilnenie postavenia znevýhodnených komunít na strednom Slovensku.

Tento projekt zlučuje naše závery z viacerých prieskumov a hodnotení našej komunitnej práce, pričom sa zameriava najmä na:

  • hľadanie líderského potenciálu v týchto komunitách skrz komunitné organizovanie;
  • využívanie komunikačných nástrojov ako videá, diskusie a podcasty s cieľom scitlivovania polarizujúcich tém v rómskych komunitách;
  • investovanie do advokácie a návrhov na vylepšenia/riešenia dlhodobých problémov v komunitách v oblasti zdravia, vzdelávania, bývania a diskriminácie;
  • realizovanie spoločenských a voľnočasových aktivity s víziou budovania komunity.

Chceme teda projektom priniesť komplexnosť vo využívaní jednotlivých nástrojov na zlepšenie postavenia rómskych komunít v Banskej Bystrici, Banskej Štiavnici a Slovenskej Ľupči s dôrazom na zapojenie samotných komunít do riešenia ich vlastných problémov.

Vieme, že hľadať a budovať líderský potenciál v komunitách, ktoré zápasia s absenciou základných životných potrieb nie je jednoduché, zároveň veríme, že všetci ľudia by mali dostať príležitosť vybojovať si adekvátne podmienky pre život. Preto dúfame, že týmto projektom nie len pomôžem niekoľkým komunitám a ľuďom, ktorí v nich žijú, ale že našim prístupom inšpirujeme aj iné komunity, organizácie, či inštitúcie.

Projekt Posilňovanie minorít k rozvoju, využívajúc komunitné organizovanie a advokačné metódy na posilnenie postavenia znevýhodnených komunít na strednom Slovensku získal grant z Nórska v sume 142 348 eur a je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. 

Cieľom projektu je podporiť potrebnú komunitnú organizátorskú prácu v 6 rómskych komunitách (Slovenská Ľupča, Skalica, Banská Bystrica – Cementárenská, Banská Bystrica – Hrb, Banská Štiavnica – Šobov a Banská Štiavnica – Povrazník) a prepájať ju aj s ďalšími komunitnými prístupmi, ako sú komunitný rozvoj, advokácia, verejné kampane a vzdelávanie

 

                               

 

 

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk .

„Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe“

 

Čo sú to Nórske granty:

Nórske granty predstavujú príspevok Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe. Nórsko prostredníctvom Nórskych grantov prispieva k znižovaniu ekonomických a spoločenských rozdielov a k posilňovaniu vzájomných vzťahov s prijímateľskými štátmi v strednej a východnej Európe a v Pobaltí.

Nórsko úzko spolupracuje s EÚ prostredníctvom Dohody (EHP). Nórsko prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy eur.

Nórske granty sú financované výlučne Nórskom a sú dostupné v krajinách, ktoré sa pripojili k EÚ po roku 2003. Na obdobie 2014 – 2021 dosahujú Nórske granty 1,25 miliardy eur. Prioritami tohto obdobia sú:

#1 Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť
#2 Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby

#3 Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízko uhlíkové hospodárstvo
#4 Kultúra, občianska spoločnosť, dobré spravovanie a základné práva

#5 Spravodlivosť a vnútorné záležitosti

Všetky projekty sú vo výške 15% spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.