Project Description

centrum-komunitneho-organizovania-cko-logo-horizontal

CROSS OVER

POPIS PROJEKTU

Vo svetle nadchádzajúcich volieb v roku 2019 sa projekt CROSS OVER zameriava na podporu účasti vo voľbách do Európskeho parlamentu a na aktívne zapojenie všetkých občanov do života európskeho spoločenstva prostredníctvom zlepšenia podmienok demokratickej občianskej spoločnosti. Konkrétnejšie, CROSS OVER sa snaží riešiť jednu z hlavných priorít uvedených v prioritách Komisie na rok 2018 programu Európa pre občanov: diskusiu o budúcnosti Európy a euroskepticizme, pričom podporuje všeobecný pocit spolupatričnosti k priestoru EÚ.

Projekt združuje 14 partnerov z 11 krajín, ktorých by sme mohli rozdeliť do dvoch skupín.

  1. Hlavní partneri – krajiny s najnižšou účasťou v eurovoľbách v roku 2014: Česká republika, Chorvátsko, Maďarsko, Poľsko, Slovinsko a Slovensko. Úloha týchto partnerov je realizovať lokálne aktivity s vyúštením do medzinárodných eventov, ktoré majú za hlavný účel spropagovať potrebu ísť voliť v eurovoľbách v roku 2019.
  2. Spolupracujúci partneri – krajiny, ktoré mali naopak najvyššiu účasť v eurovoľbách v roku 2014: Malta, Taliansko, Dánsko a Švédsko. Títo partneri sa budú zúčastňovať všetkých medzinárodných eventov a ich účasť je zameraná na diskusiu o faktoroch, ktoré motivovali ich voličov ísť voliť.

CROSS COVER je prínosom pre mladých občanov tým, že ich posilňuje v oblasti politickej zodpovednosti a zároveň poskytuje príležitosti zamerané na mladých ľudí na spoločné úvahy o budúcnosti EÚ. Použitá metodika zahŕňa celý rad nástrojov neformálneho vzdelávania, ktoré sú citlivé na rôznorodosť pozadia a osobné postoje a zároveň podporujú inkluzívny dialóg.

TRVANIE PROJEKTU

01. 01. 2019 – 31. 12. 2019

VÝSTUPY PROJEKTU

Aktivity projektu zahŕňajú

  • účasť dvoch CKO expertov na 5 medzinárodných eventoch projektu v Českej republike, Slovinsku, Chorvátsku, Maďarsku a Poľsku;
  • realizácia lokálnych aktivít „Týždeň občianskej participácie“ propagujúc účasť v eurovoľbách v 2019;
  • organizovanie medzinárodného eventu za účasti všetkých projektových partnerov;
  • diseminácia projektových výstupov;
  • hodnotenie dosahu realizovaných aktivít po eurovoľbách v roku 2019.

S FINANČNOU PODPOROU: