Project Description

centrum-komunitneho-organizovania-cko-logo-horizontal

CEE Prevent Net

POPIS PROJEKTU

S ohľadom na zvyšujúcu sa úroveň neznášanlivosti, diskriminácie a skupinovej nenávisti v Európe sa projekt CEE Prevent Net zameriava na ochranu mladých ľudí posilňovaním ich odolnosti voči týmto javom a ich zručností, ktoré prispievajú k mierovej a demokratickej spoločnosti. V nadväznosti na predchádzajúci projekt European Fair Skills sa CEE Prevent Net zameriava na Strednú a Východnú Európu a Východné Nemecko, pretože tento región má spoločné spoločensko-historické skúsenosti, štrukturálne podmienky a súčasné výzvy.

Medzi hlavné ciele projektu patrí posilnenie schopnosti odborníkov z oblasti sociálnej / mládežníckej práce a neformálneho vzdelávania riešiť neznášanlivosť, skupinovú nenávisť a násilie medzi mladými ľuďmi; vytvorenie platformy pre multiinštitucionálnu spoluprácu v projektových krajinách a v celom regióne Strednej a Východnej Európy; zhromažďovanie podpory zo strany zainteresovaných strán a tvorcov politík nad rámec politického straníctva a spoločenských rozdielov; a zvyšovanie povedomia o otázkach a prístupoch SVE v európskych a medzinárodných sieťach prevencie, kde je tento región stále nedostatočne zastúpený.

TRVANIE PROJEKTU

01. 10. 2018 – 30. 09. 2020

VÝSTUPY PROJEKTU

Aktivity projektu zahŕňajú

  • prenos osvedčených postupov na medzinárodnej letnej škole
  • partnerské koučovanie a mládežnícke workshopy v každej z projektových krajín
  • vydanie „Zborníku osvedčených postupov“
  • Prevenčné semináre poskytujúce odborníkom a ostatným zainteresovaným stranám v prevencii prácu s testovanými stratégiami ako profesionálne riešiť intoleranciu, diskrimináciu a skupinovú nenávisť v miestnom kontexte
  • dve stretnutia multiinštitucionálneho okrúhleho stola v každej krajine s cieľom uľahčiť dialóg medzi odborníkmi z praxe, zainteresovanými stranami a tvorcami politiky
  • a advokačné aktivity na produktívne zapojenie partnerov z rôznych politických sfér do projektových aktivít a rozvoj preventívnej práce na miestnej a národnej úrovni.

S FINANČNOU PODPOROU: