Project Description

centrum-komunitneho-organizovania-cko-logo-horizontal

Me and Your Stories (MYS)

POPIS PROJEKTU

O čom je tento projekt?

V školskej komunite sa stretávajú veľmi odlišné osobnosti.

Pohlavie, pôvod, materinský jazyk, náboženstvo, kultúra, fyzické a intelektuálne schopnosti, sociálne prostredie, rodinné štruktúry – všetky tieto rôzne kvality a vlastnosti mladých ľudí vytvárajú malú, ale veľmi heterogénnu spoločnosť.

Neobjavené príbehy

Praktické skúsenosti na školách ukazujú, že študenti sa často veľmi dobre nepoznajú, hoci sú v rovnakej škole alebo triede. Študenti okrem vlastnej malej skupiny vedia len málo o záľubách, kultúre, hodnotách, záujmoch a rodinnom živote svojich spolužiakov. Mnoho príbehov zostáva neobjavených, nezdieľaných a skrytých.

Projekt MYS) to chce zmeniť.

Rozmanitosť ako príležitosť

MYS vidí túto rozmanitosť ako príležitosť a chápe ju ako formu spoločenského pokladu, ktorý sa musí rozvíjať spolu so zúčastnenými.

Ústredným prvkom MYS je koncepcia rozprávania príbehov, kde kritické myslenie a vzdelávanie v oblasti ľudských práv sú ďalšími aspektmi určujúcimi trendy. S podporou rôznych online nástrojov, ktoré majú za cieľ uľahčiť rozprávanie vlastného príbehu, sa projekt sanží vzbudiť záujem ostatných a podporuje výmenu názorov.

Learning modul

Preto MYS vyvíja inkluzívny a multimediálny vzdelávací modul MYSunderstood. Ponúka multimediálne nástroje, pokyny a návody a mení rozprávanie príbehov, počúvanie a výmenu na vzrušujúci zážitok.

Dôraz je kladený na „môj pohľad na vaše príbehy“ alebo „váš pohľad na môj príbeh“. Nejde teda iba o počúvanie, ale aj o rozprávanie a reflexiu príbehov druhých. Takto sa vytvára možnosť dať sa do „kože“ toho druhého, porozumieť jeden druhému a navzájom sa rešpektovať.

TRVANIE PROJEKTU

01. 09. 2019 – 30. 11. 2022

VÝSTUPY PROJEKTU

Aktivity projektu zahŕňajú

  • spolupracovať na vypracovaní inkluzívnych online modulov
  • skúšanie modulov na 3 vybraných slovenských školách
  • mentoring pre učiteľov a učiteľky zapojených do pilotnej fázy
  • hodnotenie modulov
  • mobilitné aktivity – návšteva a supervízia ostatných partnerov
  • účasť na záverečnej konferencii

S FINANČNOU PODPOROU: