Project Description

centrum-komunitneho-organizovania-cko-logo-horizontal

Školy za demokraciu 2020

POPIS PROJEKTU

Projekt s názvom Školy za demokraciu – 2020, podporený dotačnou grantovou schémou na podporu ľudských práv pod Ministerstvom spravodlivosti SR, finančne podporuje časť aktivít programu s rovnakým názvom – Školy za demokraciu na rok 2020, teda časť školského roka 2019/2020 a časť školského roka 2020/2021.

TRVANIE PROJEKTU

01. 01. 2020 – 31. 12. 2020

VÝSTUPY PROJEKTU

Aktivity projektu zahŕňajú:

 • workshopy na ZŠ a SŠ zapojených do programu v trvaní 90 minút/workshop aspoň 1x/mesiac/škola
 • aktualizácia metodiky Školy za demokraciu o prístupy Slovenskej debatnej asociácie
 • preklad novej časti metodiky Me and Your Stories
 • akreditácia vzdelávacieho programu Školy za demokraciu v pôsobnosti MŠVVaŠ
 • vytvorenie online balíčkov služieb pre školy v iných krajoch SR
 • vytvorenie online platformy pre učiteľstvo
 • záverečné merania v školskom roku 2019/2020
 • vstupné merania v školskom roku 2020/2021
 • tréningy pre učiteľov a učiteľky zapojených do programu
 • tréning pre študentov a študentky Pedagogickej fakulty UMB v téme Živé knižnice
 • vyhodnotenie Asociačného experimentu za školský rok 2019/2020 a vydanie hlbšej analýzy jeho výsledkov
 • záverečná konferencia programu a ocenenie aktívnych učiteľov a učiteliek

Na základe aktuálnych skutočností a situácie ohľadne korona krízy, ktoré súvisia s nemožnosťou realizovať offline workshopy na školách zapojených do programu ŠzD, sa CKO po konzultácii s donorom Ministerstvom spravodlivosti rozhodli preklopiť offline výuku do online verzie.

A teda od marca 2020 sa offline workshopy preklápajú do online verzie, čo znamená:

 • pravidelné webináre a konzultácie pre učiteľov a učiteľky reprezentujúce školy zapojené do programu Školy za demokraciu
 • aktualizácia metodiky Školy za demokraciu tak, aby sa časť aktivít vedela realizovať v online verzii a skrz učiteľstvo
 • vytvorenie multimediálnej knižnice, ktorá by obsahovala voľne dostupné textové, obrazové, audio a aj audiovizuálne vzdelávacie materiály z oblasti literatúry, kinematografie, príp. výtvarného umenia s pracovnými listami
 • vytvorenie vhodného e-learningového modulu v rámci tém programu Školy za demokraciu, ktoré by boli prístupné na užívateľsky vhodnej platforme dostupnej pre učiteľstvo a žiactvo.

S FINANČNOU PODPOROU: