Prevent Seminár pripravuje odborníkov a odborníčky na to, aby strategicky riešili rôzne formy diskriminácie a skupinovej nenávisti medzi mladými ľuďmi v prostredí práce s mládežou a akejkoľvek inej komunitnej práce.

Počas 2,5 dní sa účastníci a účastníčky oboznámia s intervenčným plánom, ktorý je centrálnym nástrojom seminára a naučia sa ho aplikovať podľa svojich pracovných kontextov a cieľov. Seminár sa prioritne bude zaoberať modulmi 1-3 intervenčného plánu (definovaného nižšie): Pozorovanie, Situačná analýza, Definovanie kľúčových hráčov a partnerov.

 

Dátum a miesto

14.-16.5 v Banskej Bystrici v Záhrade, CNK.

 

Ciele seminára

 • rozpoznanie a vyhodnotenie potenciálnych rizík a kontextových faktorov pravicového extrémizmu a rôznych foriem skupinovej nenávisti v regióne (napr. rasizmus, homofóbia, antisemitizmus atď.)
 • identifikovanie zdrojov, potenciálu, obmedzení a rizík spojených s riešením týchto javov v kontexte existujúcej mládežníckej práce
 • vypracovanie systematickej intervenčnej stratégie určenej pre rôzne miestne a profesionálne kontexty
 • identifikovanie vlastné siete partnerov a kľúčových hráčov
 • rozvíjanie ďalších zručností a kapacít na vykonávanie dlhodobej a udržateľnej práce s mládežou rešpektujúc rozmer ľudských práv

 

Formáty seminára

 • Tematické vstupy a teoretický prenosy poznatkov
 • Prípadové štúdie: účastníci a účastníčky vytvoria špecifické intervenčné plány pre svoju vlastnú oblasť práce
 • Role play: získané pedagogické prístupy sa budú cvičiť v krátkych scénach z pohľadu vlastnej skúsenosti účastníkov a účastníčiek

 

Cieľová skupina seminára

 • odborníci a odborníčky z oblasti práce s mládežou a sociálnej starostlivosti o mládež
 • multiplikátori a praktici a praktičky; napr. tréneri a trénerky z občianskeho a ľudskoprávneho vzdelávania / podobných oblastí

 

Dĺžka seminára

 • 2.5 dní

 

Jazyk

Seminár bude vedený v anglickom jazyku, avšak tlmočenie na mieste bude zabezpečené.

 

Registrácia

Nasledujúci link slúži na registráciu, nakoľko chceme vyhovieť vašim predstavám čo najlepšie a taktiež, aby sme mali prehľad o záväznom počte účastníkov a účastníčiek, nakoľko počet miest na seminári je limitovaný.

Registračný link.

 

Kontakt

Pre akékoľvek ďalšie info nás kontaktujte na:

cko@cko.sk

 

Prevent seminár je organizovaný Centrom komunitného organizovania v spoluprácu s nemeckou inštitúciou Cultures Interactive ako súčasť projektu CEE Prevent Net.

Kompletný infopack seminára kliknutím sem:

Infopack_SJ