Program Školy za demokraciu vstúpil v školskom roku 2019/2020 do svojho štvrtého ročníka.

V rámci tohto unikátneho celoročného vzdelávacieho programu zameraného na prevenciu radikalizácie mládeže realizujeme workshopy zamerané na neformálne vzdelávanie k ľudským právam, rozvoj kritického myslenia a živé knižnice na 32 základných a stredných školách v Banskobystrickom samosprávnom kraji.

Okrem inovatívneho prístupu k výučbe tém týkajúcich sa demokracie, aktívneho občianstva a ľudských práv uskutočňujeme na začiatku a konci každého školského roku merania hodnôt a postojov prostredníctvom asociačného experimentu. Záleží nám na tom, aby mali naše workshopy nielen informačný prínos, ale spôsobili aj pozitívnu zmenu hodnôt a postojov žiakov a žiačok. Rovnako kladieme veľký dôraz aj na inovovanie a aktualizáciu metodík, z ktorých pri realizácii workshopov vychádzame, a práve výsledky merania nám pomáhajú zistiť, ktoré z týchto metód fungujú najlepšie. Samozrejme, hoci sú výsledky meraní, ktoré sú na nasledujúcich stránkach zhrnuté, pre nás kľúčové, za dôležité považujeme aj naše vlastné pozorovania v priebehu celého školského roka.

V hodnotení jednotlivých škôl sme preto uviedli aj naše subjektívne pozorovania, ktoré popisujú prácu v triedach, špecifiká a výzvy, s ktorými sme sa počas školského roka stretli, či celkového hodnotenie spolupráce so školou.

Systematická práca so žiakmi a žiačkami, dlhodobá spolupráca so školami, synergické prepájanie formálneho a neformálneho, citlivého a moderného, interaktívneho a efektívneho vzdelávania, realizácia niekoľkých vzdelávacích workshopov ročne pre učiteľky a učiteľov, otvorená diskusia, akcentovanie hodnôt slobody, demokracie a univerzálnosti ľudských práv spojené s vymedzením sa voči všetkým formám intolerancie – to všetko považujeme za kľúčové pre vyriešenie hrozieb z rastúceho extrémizmu a radikalizácie v spoločnosti.

Teší nás, že do programu Školy za demokraciu sa každý rok zapájajú nové školy. Sme presvedčení o tom, že práve v spolupráci so školami – učiteľmi a učiteľkami, žiakmi a žiačkami – posilňujeme presvedčenie o tom, že práve tolerancia, rešpektovanie ľudských práv a hodnôt otvorenej spoločnosti sú neoddeliteľnou súčasťou demokracie a predstavujú kľúč k zlepšeniu porozumenia a ochoty viesť dialóg aj v dobe, ktorá mu nie je naklonená.

Pre viac informácií ma neváhajte kontaktovať na zuza@cko.sk.

Zuzana Szabóová

koordinátorka programu Školy za demokraciu