Spustili sme ideovú banku

KALENDÁR PODUJATÍ


MÁTE RADI ROZVOJ? MY ÁNO.
PÁČI SA VÁM, ČO ROBÍME PRE SPOLOČNOSŤ?
PRISPEJTE NÁM PROSÍM NA ROZVOJ.


NOVINKY


LOKÁL FÓRUM nielen pre komunitných aktivistov a aktivistky_21. apríl_Žilina
10. apríla 2017

Pozývame Vás na druhý ročník na neformálnej konferencie o komunitnej práci v susedstvách...

Continue reading →

Séria diskusií o extrémizme a radikalizácii na Slovensku: Dišputa I. – utečenci na Slovensku
Séria diskusií o extrémizme a radikalizácii na Slovensku: Dišputa I. – utečenci na Slovensku
5. marca 2017

Sme my, Slováci a Slovenky, srdečný národ? Bojíme sa inakosti? Nechávame sa manipulovať...

Continue reading →

Konferencia Pro Fellows Alumni na Slovensku
Konferencia Pro Fellows Alumni na Slovensku
14. februára 2017

Tretí ročník konferencie Pro Fellows Alumni bude na Slovensku. V piatom roku fungovania...

Continue reading →

Diskusia o kvalite života vo Zvolene
Diskusia o kvalite života vo Zvolene
11. februára 2017

16.2 o 17.00 bude v našom Občianskom centre OKO prebiehať diskusia pod názvom...

Continue reading →


O NÁS


CENTRUM KOMUNITNÉHO ORGANIZOVANIA CKO

. . . podporuje aktívnu participáciu občanov na procese verejného rozhodovania. Pomáha občanom formulovať a obhajovať ich prirodzené záujmy, zároveň vytvára priestor pre efektívnu spoluprácu medzi občanmi, samosprávou a podnikateľským sektorom s cieľom rozvoja komunít.


[Maroš, 22:13]Centrum komunitného organizovania (CKO) je nezisková organizácia, ktorá úspešne realizuje svoje programy od roku 1999. Korene CKO sa však vracajú späť, o tri roky skôr, do roku 1996, kedy začalo svoju činnosť vďaka finančnej podpore vlády Spojených štátov amerických v rámci programu s názvom "Národný demokratický inštitút".
1996CKO
V roku 2002 sa po registrácii zmenilo meno organizácie z pôvodného "Občania v Akcii" na "Centrum komunitného organizovania". V tom čase CKO odovzdala polovicu svojho pôvodného mena členskej organizácii "Občania v Akcii".
2002CKO
V roku 2005 sa uskutočnila ďalšia významná zmena, keď sa organizácia opäť rozdelila a vytvorila sa nová organizácia "Centrum komunitného rozvoja", ktorá v súčasnosti sídli v Nitre.
2005CKO
Od roku 2012 je CKO partnerom amerického výmenného programu, ktorý napomáha začínajúcim organizátorom na Slovensku získať bohaté skúsenosti z USA počas šesťtýždňovej stáže.
2012CKO
V roku 2014 naberajú aktivity CKO nový smer. Na jednej strane komunitné organizovanie vo Zvolene vyúsťuje do otvorenia vôbec prvého občianskeho centra vo Zvolene, ktorého správcom je nezisková organizácia, na druhej strane sa v Banskej Bystrici vytvára platforma Nie v našom meste, ktorá zoskupuje široké spektrum známych osobností z Banskej Bystrice a spoločne bojuje proti extrémizmu a prejavom násilia na menšínách. Zároveň sa v časti Sásová začína pracovať s Rómskou komunitou a s predstavou spájania majoritnej a menšinovej komunity.
2014CKO

POSILŇOVANIE OBČIANSKEJ SPOLOČNOSTI

Hlavným programom CKO je práca s občanmi s využitím metodológie komunitného organizovania pri riešení problémov a  pritom budovať vlastné kapacity občanov zapájať sa z dlhodobého hľadiska do verejných a sociálnych procesov, ktoré zasahujú do ich životov. Tento cieľ napĺňame prostredníctvom:

 • Identifikovania, získavania a trénovania občanov, aby sa stali viac aktívni a užitoční pre svoju komunitu.
 • Početných tréningových programov pre lídrov.
 • Poskytovania asistencie pri tvorbe stratégie riešenia problému, budovaní silných a efektívnych organizácií.
 • Vytvárania možností pre transfer nápadov a skúseností lídrov a zamestnancov.
 • Spájania skupín pri riešení spoločných problémov.


ROZVOJ RÓMSKYCH KOMUNÍT

Hlavným cieľom programu je napomôcť k všestrannému rozvoju rómskych komunít, ktorý napĺňame prostredníctvom:

 • Diagnózy rómskych komunít.
 • Zapájania Rómov do procesov verejného rozhodovania.
 • Vytvárania komunitných centier.
 • Servisu poskytujúceho poradenstvo v otázkach bývania, zamestnania, vzdelávania a práva
 • Organizovania a sprostredkovania tréningov a školení reflektujúcich nevyhnutné potreby obyvateľov komunít.
 • Posilňovaním kultúrnej identity rómskeho etnika.


ROZVOJ VEĽKOKAPACITNÝCH MESTSKÝCH SÍDLISK

Hlavným cieľom programu je napomôcť k všestrannému rozvoju sídliskových komunít, ktorý napĺňame prostredníctvom:

 • Diagnózy sídliskového prostredia.
 • Mapovania vývojových trendov.
 • Zapájania občanov do procesov verejného rozhodovania.
 • Vytvárania partnerstiev medzi občanmi, verejnou správou a podnikateľským sektorom.
 • Tvorby vízií a realizácie plánov udržateľného rozvoja komunít.


SLUŽBY A EXPERTNÁ ČINNOSŤ

Hlavným cieľom je poskytovať občanom, verejnej správe a podnikateľskémusektoru služby, ktoré napomôžu zvýšiť kvalitatívnu aj kvantitatívnu úroveň občianskej participácie na verejnom rozhodovaní. Poskytujeme:

 • Konzultácie.
 • Tréningy a školenia.
 • Sprostredkovanie externých poradenských a školiacich aktivít.
 • Organizovanie a facilitácia rôznych typov verejných stretnutí, diskusných fór a vyjednávaní.
 • Organizovanie a vedenie plánovacích procesov v komunitách.

TÍM


Maroš Chmelík - Výkonný riaditeľVýkonný riaditeľ

Maroš Chmelík

e-Mail: maros@cko.sk
Tel: +421 910 324 396

Eva Havlíková - Finančná manažérkaFinančná manažérka

Eva Havlíková

e-Mail: eva@ceecn.net
Tel: +421 917 715 906

Sanja Nikolov - Koordinátorka OKOKoordinátorka OKO

Sanja Nikolov

e-Mail: sanja@cko.sk
Tel: +421 905 358 816

Jolana Nátherova - KOMUNITNÁ ORGANIZÁTORKA KOMUNITNÁ ORGANIZÁTORKA

Jolana Nátherova

e-Mail: jolka@cko.sk
Tel: +421 918 588 325

Veronika Střelcová - Koordinátorka ExchangeKoordinátorka Exchange

Veronika Střelcová

e-Mail: veronika@cko.sk
Tel: +421 908 278 622

Zuzana Szaboóvá - Koordinátorka vzdelávania NIOTKoordinátorka vzdelávania NIOT

Zuzana Szaboóvá

e-Mail: zuza@cko.sk
Tel: +0915 516 888

PARTNERI


KONTAKT