KALENDÁR PODUJATÍ


MÁTE RADI ROZVOJ? MY ÁNO.
PÁČI SA VÁM, ČO ROBÍME PRE SPOLOČNOSŤ?
PRISPEJTE NÁM PROSÍM NA ROZVOJ.


NOVINKY


[PFP] Februárová návšteva mentorov
[PFP] Februárová návšteva mentorov
20. februára 2018

Do Banskej Bystrice zavíta od 20.2.2018 delegácia z USA.  Sú nimi mentori a...

Continue reading →

[ECOS] 2.tréning Európskej školy komunitného organizovania (ECOS) pre pokročilých
[ECOS] 2.tréning Európskej školy komunitného organizovania (ECOS) pre pokročilých
28. januára 2018

Druhý tréning pre pokročilých komunitných organizátorov je za nami. Tentokrát sa ho koordinačne...

Continue reading →

[ECOS] 1.tréning Európskej školy komunitného organizovania (ECOS) pre pokročilých
[ECOS] 1.tréning Európskej školy komunitného organizovania (ECOS) pre pokročilých
1. novembra 2017

Radostne oznamujeme, že v dátumoch od 12.-16.10.2018 sme odštartovali sériu tréningov komunitného organizovania...

Continue reading →

[PFP] VÝZVA do jarnej delegácie Fellowship Exchange 2018
[PFP] VÝZVA do jarnej delegácie Fellowship Exchange 2018
27. októbra 2017

Do výzvy v rámci Programu profesionálnej výmeny pod názvom „Vytváranie participatívnej demokracie, určenej pre občianskych...

Continue reading →


O NÁS


CENTRUM KOMUNITNÉHO ORGANIZOVANIA CKO

. . . podporuje aktívnu participáciu občanov na procese verejného rozhodovania. Pomáha občanom formulovať a obhajovať ich prirodzené záujmy, zároveň vytvára priestor pre efektívnu spoluprácu medzi občanmi, samosprávou a podnikateľským sektorom s cieľom rozvoja komunít.


[Maroš, 22:13]Centrum komunitného organizovania (CKO) je nezisková organizácia, ktorá úspešne realizuje svoje programy od roku 1999. Korene CKO sa však vracajú späť, o tri roky skôr, do roku 1996, kedy začalo svoju činnosť vďaka finančnej podpore vlády Spojených štátov amerických v rámci programu s názvom "Národný demokratický inštitút".
1996CKO
V roku 2002 sa po registrácii zmenilo meno organizácie z pôvodného "Občania v Akcii" na "Centrum komunitného organizovania". V tom čase CKO odovzdala polovicu svojho pôvodného mena členskej organizácii "Občania v Akcii".
2002CKO
V roku 2005 sa uskutočnila ďalšia významná zmena, keď sa organizácia opäť rozdelila a vytvorila sa nová organizácia "Centrum komunitného rozvoja", ktorá v súčasnosti sídli v Nitre.
2005CKO
Od roku 2012 je CKO partnerom amerického výmenného programu, ktorý napomáha začínajúcim organizátorom na Slovensku získať bohaté skúsenosti z USA počas šesťtýždňovej stáže.
2012CKO
V roku 2014 naberajú aktivity CKO nový smer. Na jednej strane komunitné organizovanie vo Zvolene vyúsťuje do otvorenia vôbec prvého občianskeho centra vo Zvolene, ktorého správcom je nezisková organizácia, na druhej strane sa v Banskej Bystrici vytvára platforma Nie v našom meste, ktorá zoskupuje široké spektrum známych osobností z Banskej Bystrice a spoločne bojuje proti extrémizmu a prejavom násilia na menšínách. Zároveň sa v časti Sásová začína pracovať s Rómskou komunitou a s predstavou spájania majoritnej a menšinovej komunity.
2014CKO

POSILŇOVANIE OBČIANSKEJ SPOLOČNOSTI

Hlavným programom CKO je práca s občanmi s využitím metodológie komunitného organizovania pri riešení problémov a  pritom budovať vlastné kapacity občanov zapájať sa z dlhodobého hľadiska do verejných a sociálnych procesov, ktoré zasahujú do ich životov. Tento cieľ napĺňame prostredníctvom:

 • Identifikovania, získavania a trénovania občanov, aby sa stali viac aktívni a užitoční pre svoju komunitu.
 • Početných tréningových programov pre lídrov.
 • Poskytovania asistencie pri tvorbe stratégie riešenia problému, budovaní silných a efektívnych organizácií.
 • Vytvárania možností pre transfer nápadov a skúseností lídrov a zamestnancov.
 • Spájania skupín pri riešení spoločných problémov.


ROZVOJ RÓMSKYCH KOMUNÍT

Hlavným cieľom programu je napomôcť k všestrannému rozvoju rómskych komunít, ktorý napĺňame prostredníctvom:

 • Diagnózy rómskych komunít.
 • Zapájania Rómov do procesov verejného rozhodovania.
 • Vytvárania komunitných centier.
 • Servisu poskytujúceho poradenstvo v otázkach bývania, zamestnania, vzdelávania a práva
 • Organizovania a sprostredkovania tréningov a školení reflektujúcich nevyhnutné potreby obyvateľov komunít.
 • Posilňovaním kultúrnej identity rómskeho etnika.


ROZVOJ VEĽKOKAPACITNÝCH MESTSKÝCH SÍDLISK

Hlavným cieľom programu je napomôcť k všestrannému rozvoju sídliskových komunít, ktorý napĺňame prostredníctvom:

 • Diagnózy sídliskového prostredia.
 • Mapovania vývojových trendov.
 • Zapájania občanov do procesov verejného rozhodovania.
 • Vytvárania partnerstiev medzi občanmi, verejnou správou a podnikateľským sektorom.
 • Tvorby vízií a realizácie plánov udržateľného rozvoja komunít.


SLUŽBY A EXPERTNÁ ČINNOSŤ

Hlavným cieľom je poskytovať občanom, verejnej správe a podnikateľskémusektoru služby, ktoré napomôžu zvýšiť kvalitatívnu aj kvantitatívnu úroveň občianskej participácie na verejnom rozhodovaní. Poskytujeme:

 • Konzultácie.
 • Tréningy a školenia.
 • Sprostredkovanie externých poradenských a školiacich aktivít.
 • Organizovanie a facilitácia rôznych typov verejných stretnutí, diskusných fór a vyjednávaní.
 • Organizovanie a vedenie plánovacích procesov v komunitách.

TÍM


Maroš Chmelík - RiaditeľRiaditeľ

Maroš Chmelík

e-Mail: maros@cko.sk

  Eva Havlíková - Finančná manažérkaFinančná manažérka

  Eva Havlíková

  e-Mail: eva@ceecn.net

   Sanja Nikolov - Koordinátorka OKOKoordinátorka OKO

   Sanja Nikolov

   e-Mail: sanja@cko.sk

    Milan Kajo Zbořil - Koordinátor KOKoordinátor KO

    Milan Kajo Zbořil

    e-Mail: kajozboril@gmail.com

     KONTAKT