História

História

História

História

História
História

HISTÓRIA

Centrum komunitného organizovania v roku 2019 oslavovalo 20 rokov svojej pôsobnosti. Počas tohto obdobia si organizácia prešla rôznymi etapami existencie, od registrácie v roku 1999, cez zmenu názvu organizácie z Občania v akcii na Centrum komunitného organizovania, či zodeleniu agendy medzi CKO a novovzniknutého oz Centrum komunitného rozvoja. Avšak esencia spoluvytvárania a podporovania občianskych iniciatív, ktoré nie sú ľahostajné voči tomu, čo sa deje v ich okolí, nikdy neodišla. Takto sa v začiatkoch práce CKO v prvých rokoch podporili iniciatívy ako:

 • 2000 – 2002 –  Za dôstojnú Radvaň, BB s najviditeľnejšou kampaňou „Proti výstavbe čerpacej stanice“
 • 2006 Občania mestu, BB s najviditeľnejšou kampaňou „Za mestský park“
 • 2010 Bystričania v akcii, BB s najviditeľnejšou kampaňou „Slnko v sieti“
 • 2014 Občianska iniciatíva ZV – Západ s najviditeľnejšou kampaňou „Občianske centrum OKO“

Od roku 2013 CKO nabralo nový rozmer a s pomocou ďalších partnerov promptne reagovalo na alarmujúcu a rýchlo sa meniacu politicko-spoločenskú atmosféru hlavne v Banskobystrickom kraji založením občianskej platformy bojujúcej proti extrémizmu a radikalizácie Nie v našom meste, z ktorej sa postupne vyfromoval stabilný pilier organizácie proaktívnejšie presadzujúci hodnoty ako tolerancia, rešpekt a demokracia.

Medzi najdôležitejšie úspešné momenty platformy sa dajú určite zaradiť tieto:

 • 2017 – kampaň Spolu je nás viac, ktorá pomohla vymeniť extrémizmus v BBSK za remokraciu
 • 2017 – zriadenie programu Školy za demokraciu, ktorý pracuje systematicky na školách v BBSK s cieľom urobiť zo škôl demokratickejšie, participatívnejšie a tolerantnejšie miesta
 • 2018 – Zriadenie pracovnej skupiny proti extrémizmu pod záštitou primátora BB s cieľom vytvoriť prvú deradikalizačnú stratégiu na Slovensku
 • 2014 – súčasnosť – organizácia ľudskoprávneho fóra Human Forum v BB
 • 2014 – súčasnosť – organizácia ľudskoprávneho festivalu Embargo v BB
 • 2017 – súčasnosť – organizácia ľudskoprávnych diskusií Dišputy v BB

V súčasnosti je smerovanie organizácie napojené na fungovanie stabilných a dlhodobých programov, ktorých cieľom je napĺňať misiu a priority organizácie. Programy si vždy zachovávajú prístup zdola nahor a teda citlivo reagujú na aktuálne sociálno-spoločenské výzvy, zároveň zahŕňajú potreby občanov tvoriacich cieľovú skupinu daného programu a reflektujú aj expertné a profesionálne videnie problematiky ľudí v CKO.

1) Program Komunitné organizovanie

Hlavným programom CKO je práca s občanmi a občiankami s využitím metodológie komunitného organizovania pri riešení ich problémov a pritom budovať vlastné kapacity občanov a občianiek zapájaním sa do verejných a sociálno-spoločenských procesov, ktoré zasahujú do ich životov.

V súčasnosti sa program realizuje v lokalitách Banská Štiavnica, Banská Bystrica, Dobrá Niva, Zvolen, Slovenská Ľupča a Jelšava. Zastúpené sú mestské aj dedinské komunity, avšak špeciálny dôraz je „zaktivizovať“ hlavne vylúčené rómske komunity, ktoré veľakrát čelia priamo hrozbách extrémizmu a sú terčom nenávisti a intolerancie.

2) Program Nie v našom meste

Nie v našom meste je platforma ľudí a organizácií, ktorým záleží na rozvoji tolerancie a ľudských práv v Banskej Bystrici. Hlavným cieľom platformy je odpovedať na nenávisť a násilie propagované novými extrémistami a fašistami aktívne a priamo.

V súčasnosti sa program zaoberá 4 hlavnými prioritami: vzdelávanie, mobilizácia, deradikalizácia a komunita a priamo spadajú pod program aj eventy ako Human Forum, Embargo či Dišputy.

3) Program Školy za demokraciu

Vzdelávací program Školy za demokraciu vznikol ako produkt občianskej platformy Nie v našom meste po niekoľkoročných skúsenostiach, kedy sa ukázalo, že systematická práca v oblasti vzdelávania, a teda spolupráca so školami, je kľúčovou pre vyriešenie hrozieb z rastúceho extrémizmu a radikalizácie u mladých ľudí.

V súčasnosti sa program realizuje na 32 ZŠ a SŠ naprieč celým Banskobystrickým regiónom a dôležitú úlohu v ňom zohráva aj hlavný partner program – Pedagogická fakulta UMB, ktorá nad ním prevzala záštitu.

4) Program Občianske centrum OKO

Projekt sídliskového, občianskeho centra je pilotným a zároveň jediným projektom takéhoto druhu vo Zvolene. Jeho komunitno-občiansky charakter z neho robí unikátne miesto, kde ľudia rozvíjajú svoju občianskosť a zároveň podporujú rozvoj svojej komunity, spoznávajú ju, stretávajú sa s ostatnými občanmi a prinášajú na sídlisko revitalizujúci duch občianskeho rastu miesta, kde žíjú.

5) Program Profesionálnej výmeny

Centrum komunitného organizovania je jedným z partnerov medzinárodnej profesionálnej výmeny, ktorú vedie The Great Lakes Consortium for International Training and Development pod záštitou a s finančnou podporou Úradu vlády Spojených štátov amerických pre vzdelávanie a kultúru. Počas programu sa nám od roku 2012 podarilo vyslať cez 35 delegátov a delegátok zo Slovenska na 6 týždňovú výmenu a stáž so zameraním na komunitné organizovanie. V rámci výmeny na Slovensko prišlo cez 14 delegácií amerických mentorov a mentoriek, s cieľom poskytovať poradenstvo a vzdelávať v oblasti komunitného organizovania.

Prierezový program Služby a expertná činnosť

Tento program zahŕňa všetky expertné činnosti a služby, ktoré organizácia ponúka interne, ale aj externe pre užšiu expertnú, alebo širšiu laickú verejnosť. Program zahŕňa aktivity ako:

 •  Vypracovanie strategických dokumentov
 • Publikačná činnosť
 • Vzdelávacie ponuky
 • Mobilitné ponuky
 • Študijné návštevy
 • Zahraničné sprevádzané pracovné cesty
 • Ďalšie.

NOVINKY

BLOGY