Neprehliadnite naše

Projekty

Silné
čítanie

Od októbra 2021 spolupracujeme na projekte Silné čítanie ako partneri Literárnej bašty a Amnesty International. V rámci projektu sa chystáme spolupracovať na tvorbe dvoch unikátnych publikácií, ktoré budú slúžiť ako vzdelávacia pomôcka pre základné, stredné a vysoké školy.

Posilňovanie minorít
k rozvoju

Cieľom projektu je prepájať v týchto komunitách nástroj komunitného organizovania s ďalšími komunitnými prístupmi, ako sú komunitný rozvoj, advokácia, verejné kampane a vzdelávanie. Pretože aj keď problémy rómskej komunity môžu vyzerať jednoducho, riešenia môžu byť veľmi komplikované a týkať sa mnohých rôznych oblastí.

Školy za demokraciu –
rozvoj, profesionalizácia a advokácia

Projekt s názvom Školy za demokraciu – rozvoj, profesionalizácia a advokácia, podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021, ide za bežnú prevádzku programu Školy za demokraciu, teda sa snaží o ďalšie zefektívnenie a zlepšenie našich vzdelávacích aktivít, ide pritom aj do odľahlejších častí regiónu a má v sebe aj komponent advokácie, teda presadzovania našich poznatkov tak, aby mohli byť ďalej multiplikované aj do ostatných častí Slovenska.

COVID19 v
BBSK komunitách

Projekt zameraný na nákup hygienických potrieb a zabezpečenie základných služieb pre CKO komunitných organizátorov a organizátoriek a ich komunity, podporený z Fondu pomoci Nadácie Orange.

Školy za
demokraciu 2020

Projekt s názvom Školy za demokraciu – 2020, podporený dotačnou grantovou schémou na podporu ľudských práv pod Ministerstvom spravodlivosti SR, finančne podporuje časť aktivít programu s rovnakým názvom – Školy za demokraciu na rok 2020, teda časť školského roka 2019/2020 a časť školského roka 2020/2021.

Občianske centrum
OKO

Naše OKO sa už od roku 2015 teší každoročnej dotácii z rozpočtu Mesta Zvolen, ktorá tvorí približne 60% – 70% celkového rozpočtu pre naše občianske centrum. Dotácia pomáha celkovej koordinácii centra a taktiež organizácii veľkých podujatí OKO, ako Maráton ženskej duše, Jóga maratón, Burzy oblečenia, zbierky, tématické podujatia, detské eventy a veľa iných.

Story of
Change

Medzinárodný projekt Story of Change, financovaný z grantovej schémy Erasmus+, nadväzuje na projekt ECOS (European Community Organizing Schools). Jeho hlavným cieľom je podporiť európsku dimenziu v nástroji komunitné organizovanie tým, že konzorcium projektu, zloženého z partnerov z Rumunska, Maďarska, Poľska, Srbska, medzinárodnej siete ECON a Slovenska, bude pracovať na vzdelávacích a mobilitných aktivitách.

Program profesionálnej
výmeny

Centrum komunitného organizovania je jedným z partnerov medzinárodnej profesionálnej výmeny, ktorú vedie The Great Lakes Consortium for International Training and Development pod záštitou a s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí Spojených štátov amerických pre vzdelávanie a kultúru.

Me and Your
Stories (MYS)

Praktické skúsenosti na školách ukazujú, že študenti sa často veľmi dobre nepoznajú, hoci sú v rovnakej škole alebo triede. Študenti okrem vlastnej malej skupiny vedia len málo o záľubách, kultúre, hodnotách, záujmoch a rodinnom živote svojich spolužiakov. Mnoho príbehov zostáva neobjavených, nezdieľaných a skrytých.