Neprehliadnite naše

Projekty

Posilňovanie minorít
k rozvoju

Cieľom projektu je prepájať v týchto komunitách nástroj komunitného organizovania s ďalšími komunitnými prístupmi, ako sú komunitný rozvoj, advokácia, verejné kampane a vzdelávanie. Pretože aj keď problémy rómskej komunity môžu vyzerať jednoducho, riešenia môžu byť veľmi komplikované a týkať sa mnohých rôznych oblastí.

Empower to
grow

The project aims to link the tool of community organizing in these communities with other community-based approaches such as community development, advocacy, public campaigns and education. Because although the problems of the Roma community may look simple, the solutions can be very complicated and involve many different areas.

Silné
čítanie

Od októbra 2021 spolupracujeme na projekte Silné čítanie ako partneri Literárnej bašty a Amnesty International. V rámci projektu sa chystáme spolupracovať na tvorbe dvoch unikátnych publikácií, ktoré budú slúžiť ako vzdelávacia pomôcka pre základné, stredné a vysoké školy.

Školy za demokraciu –
rozvoj, profesionalizácia a advokácia

Projekt s názvom Školy za demokraciu – rozvoj, profesionalizácia a advokácia, podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021, ide za bežnú prevádzku programu Školy za demokraciu, teda sa snaží o ďalšie zefektívnenie a zlepšenie našich vzdelávacích aktivít, ide pritom aj do odľahlejších častí regiónu a má v sebe aj komponent advokácie, teda presadzovania našich poznatkov tak, aby mohli byť ďalej multiplikované aj do ostatných častí Slovenska.

COVID19 v
BBSK komunitách

Projekt zameraný na nákup hygienických potrieb a zabezpečenie základných služieb pre CKO komunitných organizátorov a organizátoriek a ich komunity, podporený z Fondu pomoci Nadácie Orange.

Školy za
demokraciu 2020

Projekt s názvom Školy za demokraciu – 2020, podporený dotačnou grantovou schémou na podporu ľudských práv pod Ministerstvom spravodlivosti SR, finančne podporuje časť aktivít programu s rovnakým názvom – Školy za demokraciu na rok 2020, teda časť školského roka 2019/2020 a časť školského roka 2020/2021.

Občianske centrum
OKO

Naše OKO sa už od roku 2015 teší každoročnej dotácii z rozpočtu Mesta Zvolen, ktorá tvorí približne 60% – 70% celkového rozpočtu pre naše občianske centrum. Dotácia pomáha celkovej koordinácii centra a taktiež organizácii veľkých podujatí OKO, ako Maráton ženskej duše, Jóga maratón, Burzy oblečenia, zbierky, tématické podujatia, detské eventy a veľa iných.

Story of
Change

Medzinárodný projekt Story of Change, financovaný z grantovej schémy Erasmus+, nadväzuje na projekt ECOS (European Community Organizing Schools). Jeho hlavným cieľom je podporiť európsku dimenziu v nástroji komunitné organizovanie tým, že konzorcium projektu, zloženého z partnerov z Rumunska, Maďarska, Poľska, Srbska, medzinárodnej siete ECON a Slovenska, bude pracovať na vzdelávacích a mobilitných aktivitách.

Program profesionálnej
výmeny

Centrum komunitného organizovania je jedným z partnerov medzinárodnej profesionálnej výmeny, ktorú vedie The Great Lakes Consortium for International Training and Development pod záštitou a s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí Spojených štátov amerických pre vzdelávanie a kultúru.