Misia

Misia

Misia

Misia

Misia
Misia

MISIA

Centrum komunitného organizovania podporuje aktívnu participáciu občanov na procese verejného rozhodovania. Pomáha občanom formulovať a obhajovať ich prirodzené záujmy a vytvára priestor pre efektívnu spoluprácu medzi občanmi, samosprávou a podnikateľským sektorom s cieľom rozvoja komunít.

Povedané inými slovami poskytujeme asistenciu aktivistom občianskych iniciatív, aby sa stali súčasťou rozhodovacieho procesu miestnych samospráv. Práca s občanmi je zameraná na posilňovanie pocitu zodpovednosti za rozvoj svojho sídliska a mesta. CKO chce prispievať k zmenám slovenskej spoločnosti na spoločnosť aktívnych občanov, ktorých „občiansky hlas“ je želaný a rešpektovaný.

1. Posilňovanie občanov

Hlavným programom CKO je práca s občanmi s využitím metodológie komunitného organizovania pri riešení problémov a  pritom budovať vlastné kapacity občanov zapájať sa z dlhodobého hľadiska do verejných a sociálnych procesov, ktoré zasahujú do ich životov. Tento cieľ napĺňame prostredníctvom:

 • identifikovania, získavania a trénovania občanov, aby sa stali viac aktívni a užitoční pre svoju komunitu,
 • početných tréníngových programov pre lídrov,
 • poskytovania asistencie pri tvorbe stratégie na riešenie problému a budovania silných a efektívnych organizácií,
 • vytvárania možností pre výmenu nápadov a skúseností lídrov a zamestnancov,
 • spájania skupín pri riešení spoločných problémov.

2. Rozvoj veľkokapacitných mestských sídlisk

Hlavným cieľom programu je napomôcť k všestrannému rozvoju sídliskových komunít, ktorý napĺňame prostredníctvom:

 • diagnózy sídliskového prostredia,
 • mapovania vývojových trendov,
 • zapájania občanov do procesov verejného rozhodovania,
 • vytvárania partnerstiev medzi občanmi, verejnou správou, a podnikateľským sektorom,
 • tvorby vízií a realizácie plánov udržateľného rozvoja komunít.

3. Podpora zraniteľných komunít

Hlavným cieľom programu je napomôcť k všestrannému rozvoju zraniteľných komunít, ktorý napĺňame prostredníctvom:

 • zapájania zraniteľných komunít do procesov verejného rozhodovania,
 • vytvárania komunitných  a občianskych centier,
 • servisu poskytujúceho poradenstvo v otázkach bývania, zamestnania, vzdelávania, práva,
 • organizovania a sprostredkovania tréningov a školení reflektujúcich nevyhnutné potreby obyvateľov komunít,
 • posilňovaním identity.

4. Prevencia proti extremizácii a radikalizácii spoločnosti

Hlavným cieľom je poukazovať na súčasnú extremizáciu a radikalizáciu spoločnosti, čo ju spôsobuje a aké systematické zmeny navrhujeme.

Poskytujeme:

 • Mobilizačné aktivity
 • Vzdelávacie programy na školách v BBSK
 • Prepájanie inštitúcií a zložiek prvolíniových pracovníkov na lokálnej úrovni v snahe o deradikalizáciu spoločnosti
 • Organizovanie školení, konferencií, festivalov
 • Expertná činnosť

5. Služby

Hlavným cieľom je poskytovať občanom, verejnej správe a podnikateľskému sektoru služby, ktoré napomôžu zvýšiť kvalitatívnu aj kvantitatívnu úroveň občianskej participácie na verejnom rozhodovaní.

Poskytujeme:

 • konzultácie,
 • tréningy a školenia,
 • sprostredkovanie externých poradenských a školiacich aktivít,
 • organizovanie a facilitovanie rôznych typov verejných stretnutí, diskusných fór a vyjednávaní,
 • organizovanie a vedenie plánovacích procesov v komunitách.

NOVINKY

BLOGY