Misia

Misia

Misia

Misia

Misia
Misia

MISIA

Centrum komunitného organizovania podporuje aktívnu participáciu občanov na procese verejného rozhodovania. Pomáha občanom formulovať a obhajovať ich prirodzené záujmy a vytvára priestor pre efektívnu spoluprácu medzi občanmi, samosprávou a podnikateľským sektorom s cieľom rozvoja komunít.

Povedané inými slovami, v CKO sa snažíme pomáhať budovať aktívnejšiu, otvorenejšiu, demokratickejšiu a tolerantnejšiu občiansku spoločnosť na Slovensku tým, že podporujeme aktívnu participáciu občanov a občaniek na procese verejného rozhodovania. Pomáhame formulovať a obhajovať ich prirodzené záujmy a zároveň vytvára priestor pre efektívnu spoluprácu medzi občanmi a občiankami, samosprávou a podnikateľským sektorom s cieľom rozvoja komunít so špeciálnym akcentom na vylúčené rómske komunity.

O čo sa usilujeteme?:

Cieľ 1 – Aktívnejšia, demokratickejšia a otvorenejšia občianska spoločnosť na Slovensku.

Snažíme sa o to, aby občania a občianky mali väčší záujem o zlepšenie podmienok vo svojom okolí a na to aktívne a zodpovedne využívali nástroje demokracie.

Túto prioritu napĺňa CKO skrz:

 • 1.1 Terénnu prácu komunitného organizovania v individuálnych komunitách
 • 1.2 Pomoc pri vytváraní podmienok na budovanie občianskych komunitných centier a v individuálnych prípadoch aj vedenie takýchto centier
 • 1.3 Sieťovanie s ostatnými aktérmi a subjektami
 • 1.4 Osvetovou činnosťou a informovaním
 • 1.5 Budovanie kapacít v organizácii aj mimo skrz interné, alebo externé vzdelávacie a mobilitné ponuky

Cieľ 2 – Tolerantnejšia a rešpektovanejšia občianska spoločnosť na Slovensku

Snažíme sa o to, aby sa občania a občianky otvorene hlásili k hodnotám ako tolerancia a rešpekt, aby svojimi činmi spoločne zjemnili napätie a polarizáciu v spoločnosti a budovali hrádzu proti extrémizmu a radikalizácii.

Túto prioritu napĺňa CKO skrz:

 • 2.1 Systematickou a dlhodobou prácou s mládežou
 • 2.2 Mobilizáciou v online aj offline priestore
 • 2.3 Identifikovaní ďalších priorít v rámci intervencií prvolíniových pracovníkov
 • 2.4 Pomoc pri vypracovaní lokálnych, regionálnych a národných stratégií proti radikalizácii
 • 2.5 Prepájanie sa s Programom komunitné organizovanie a špeciálne sa pritom zamerať na vťahovanie vyčlenených rómskych komunít a ďalších menšín do tvorenia deradikalizačnej agendy
 • 2.6 Sieťovanie s ostatnými aktérmi a subjektami
 • 2.7 Osvetovou činnosťou a informovaním
 • 2.8 Budovanie kapacít v organizácii aj mimo skrz interné, alebo externé vzdelávacie a mobilitné ponuky

Cieľ 3 – Ďalšia profesionalizácia organizácie

Snažíme sa tiež o to, aby organizácia tvorená Správnou radou, manažmentom a tímom CKO sa neustále snažila o zlepšovanie fungovania organizácie a aby bola schopná citlivo, pohotovo a adekvátne reagovať na aktuálne socíalno-spoločenské zmeny.

Túto prioritu napĺňa CKO skrz:

 • 3.1 Vytváranie vhodných podmienok na neustály individuálny rozvoj v organizácii a budovanie kapacít v organizácii aj mimo skrz interné, alebo externé vzdelávacie a mobilitné ponuky
 • 3.2 Zlepšovanie chodu organizácie skrz vnútorné politiky
 • 3.3 Efektívne a participatívne nastavovanie agendy organizácie v synergii s trojuholníkom Správna rada + manažment + tím CKO
 • 3.4 Vzájomná podpora a motivácia tímu CKO s cieľom čo najviac eliminovať potenciálne individuálne vyhorenie

NOVINKY

BLOGY