Chceme podporiť aktívnu účasť obyvateľov na verejnom živote v Banskobystrickom kraji

Centrum komunitného organizovania v rámci projektu „Komunitné organizovanie v Banskobystrickom kraji“ chce pomôcť aktívnym občanom a iniciatívam, ktoré sa zaujímajú o veci verejné vo svojom meste alebo obci.

Hľadáme občanov a iniciatívy, ktoré:

* realizujú, resp. majú záujem realizovať projekty zamerané na pravidelné zapájanie verejnosti do plánovacích a rozhodovacích procesov na miestnej úrovni,

* majú záujem budovať stabilnú organizáciu občanov, ktorí sa aktívne zapájajú do verejného života,

* sú pripravené systematický komunikovať so zástupcami miestnej samosprávy,

* rešpektujú rôznorodosť svojej komunity, podporujú inklúziu rôznych znevýhodnených skupín

Centrum komunitného organizovania ponúka plný pracovný úväzok a ďalšiu podporu pre záujemcov o vyššie uvedené aktivity z Banskobystrického kraja. Projekt bude realizovaný v piatich mestách / obciach Banskobystrického kraja.

Chceme spolupracujúce komunity

Hlavným programom CKO je práca s občanmi s využitím metodológie komunitného organizovania pri riešení problémov a pritom budovať vlastné kapacity občanov zapájať sa z dlhodobého hľadiska do verejných a sociálnych procesov, ktoré zasahujú do ich životov.

Tento cieľ napĺňame prostredníctvom:

* Identifikovania, získavania a trénovania občanov, aby sa stali viac aktívni a užitoční pre svoju komunitu

* Tréningových a vzdelávacích programov pre lídrov

* Poskytovania asistencie pri tvorbe stratégie riešenia problému, budovaní silných a efektívnych organizácií

* Vytvárania možností pre transfer nápadov a skúseností

* Spájania skupín pri riešení spoločných problémov

 

Projekt komunitného organizovania v Banskobystrickom kraji

Zámerom projektu je podporiť a posilniť vznik a fungovanie miestnych iniciatív občanov, ktoré:

* obhajujú záujmy občanov na miestnej úrovni;

* zvyšovanie transparentnosti miestnej samosprávy;

* posilňovanie kapacít aktivistov/iniciatív/organizácií, ktoré sa venujú téme participácie občanov na verejnom živote;

* vytváranie miestnych platforiem pre podporu účasti občanov na verejnom živote;

* povzbudzovať a spájať ľudí, ktorí pracujú na budovaní inkluzívnejších komunít;

 

Požiadavky na záujemcu

* komunikačné a organizačné schopnosti

* otvorený novým nápadom a názorom

* ochotný a schopný pracovať v tíme

* ochota príležitostne pracovať aj vo večerných hodinách a cez víkendy

* byť schopný plniť administratívne úlohy (záznamy a správy)

* organizovanie a vedenie malých pracovných stretnutí

* vedenie osobných rozhovorov a stretnutí s obyvateľmi s cieľom identifikovať potenciálnych miestnych aktivistov a dobrovoľníkov

* vytváranie aktívnych skupín obyvateľov

* výhodou je skúsenosť s prácou v mimovládnej organizácii a anglický jazyk (nie je podmienka)

 

Ak máte záujem Pošlite nám váš životopis mailom na adresu ……. do 26. mája 2017. Vybraný uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.

Kontakt V prípade, že máte ďalšie otázky kontaktujte:

Kajo Zbořil

kajozboril@gmail.com

0948 514 575