Školy za Demokraciu

Školy za Demokraciu

Školy za Demokraciu

Školy za Demokraciu

Školy za Demokraciu
Školy za Demokraciu

ŠKOLY ZA DEMOKRACIU

Nedostatok osobných skúseností s menšinami, chýbajúca diskusia, neschopnosť kriticky vyhodnocovať informácie a ich zdroje, to všetko otvára brány extrémizmu. Cieľom vzdelávacieho programu Školy za demokraciu je preto systematicky pracovať so ZŠ a SŠ v BBSK (čiastočne aj s VŠ) a učiť občiansku a etickú náuku či dejepis inak, a to workshopmi na rozvoj kritického myslenia, metodikou Cultures Interactive, živými knižnicami a neformálnym vzdelávaním k ľudským právam. Podávaný projekt smeruje k zvýšeniu udržateľnosti a rozvoju programu, ale aj k zvyšovaniu počtu zapojených škôl.

Problém, ktorý projekt rieši, je radikalizáca mladých ľudí a neporozumenie dôležitosti občianskej spoločnosti. Sústredíme na posilnenie a ďalší rozvoj  programu Školy za demokraciu, ktorý sa sústreďuje na systematickú prácu so študentmi  ZŠ a SŠ, zdôrazňujúc hodnoty slobody, rovnosti, demokracie, otvorenej občianskej spoločnosti, a vymedzuje sa voči všetkým formám intolerancie. Program rozvíja kompetencie študentov a študentiek v oblasti ľudských práv, deradikalizáciu, redukuje stereotypy a predsudky. Taktiež stavia na otvorenej diskusii a rozvoji kritického myslenia.

Len dlhodobá, pravidelná prítomnosť na SŠ a ZŠ, ktorá zahŕňa premyslené aktivity a je založená na konštruktívnej spolupráci so školami, môže priniesť výsledky v oblasti prevencie radikalizácie mládeže, najmä v regiónoch mimo BSK. Preto sú hlavnou časťou nášho programu pravidelné mesačné aktivity (45-120 min.) na každej zapojenej ZŠ a SŠ. Typ aktivít je rozličný (workshopy, besedy, diskusie, živé knižnice, semináre a pod.). Následnosť a zloženie jednotlivých aktivít sa riadi metodikou programu, špecifikami jednotlivých škôl, požiadavkami školy, učiteľov a študentov.

NOVINKY

BLOGY